Poštovani,

Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 15.03. – 11.04.2021. godine nalaze se u prilogu

Brojevi telefona

s poštovanjem,

Date: 26/05/2022
Comments: Comments are off for this post
Poštovane kolegice i kolege, Čast i zadovoljstvo nam je  pozvati vas  na predavanje   “ Izazovi u slučajevima nasilja nad djecom, nasilja u porodici” koje će se održati dana 01.06.2022. godine u prostorijama Komore / ul. Sprečanska broj  5/III, sa početkom u 18:00 sati. Predavanje  će održati:
  1. dr. Riada Blažević, specijalista urgentne medicine,
  2. dr. Emir Gušo, specijalista radiodijagnostike
  3. dr. Anid Gežo, specijalista otorinolaringologije
  Poziv se prvenstveno odnosi na specijalizante i mlade ljekare, te napominjemo da je broj sudionika ograničen! Predavanje je certificirano od strane Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo, te će se isto bodovati prema Pravilniku  o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog  usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH. S poštovanjem, Predsjednica Odbora za edukaciju, zdravstvenu informatiku i kontinuirano usavršavanje mr.sci. med. dr. Aida Gavranović
Categories:  
Tags:
Date: 18/04/2022
Comments: Comments are off for this post

Prof. dr. Lutvo (Imšir) Hodžić

Lutvo Hodzic

Opraštamo se od velikog čovjeka, poštovanog i uglednog  doktora, učitelja, pedagoga.

Mnoge generacije doktora medicine nosit će sjećanje na njegovo nesebično zalaganje da svoje veliko znanje prenese na nove naraštaje.

Poslije njega ostaje velika praznina u akademskoj zajednici, a u našoj Komori nemjerljiv gubitak.

Porodici i najbližima prenosimo naše najdublje izraze saučešća.

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Categories:  
Tags:
Date: 14/04/2022
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva slijedećim ljekarima: 1. Sabina Pašić 2. Edina Tanović 3. Tarik Hajro 4. Sejfo Ćurevac 5. Amela Begić 6. Mohamed Reza Youzbashy 7.  Asim Bešić 8. Aida Tokić 9. Ilhana Šetić Avdagić 10. Hana Helppikangas 11. Lejla Ibričević Balić 12. Azra Durak Nalbantić 13. Refet Gojak 14. Nerma Resić 15. Selma Arslanagić 16. Rusmir Baljić 17. Zorica Hondo 18. Nataša Trifunović 19. Gorana Krstović 20. Elvira Hasanović 21. Senad Grišević 22. Vahidin Katica 23. Samir Muhović 24. Amila Bašić 25. Samir Mehmedagić 26. Aida Hamzić Mehmedbašić 27. Seniha Čelik 28. Rasema Okić 29. Adi Mulabdić Svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održati će se u petak 22.04.2022. godine u 13:00 sati u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3 . s poštovanjem,  
Categories:  
Tags:
Date: 22/03/2022
Comments: Comments are off for this post
POSLJEDNJI POZDRAV NAŠEM ČLANU I KOLEGI  

ŽeljkoMišanović

PRIM. DR. ŽELJKO (STJEPAN) MIŠANOVIĆ

23.03.1941.-22.03.2022.

  Doktor Mišanović je bio doajen rehabilitacijske medicine, sa izuzetnim doprinosom u ratnom i poslijeratnom periodu, a u periodu od 2001. do 2003. godine obnašao je i funkciju federalnog ministra zdravstva. Hvala mu za doprinos zdravlju stanovništva. Ostaće nam  u sjećanju kao izvrstan doktor i čovjek. Porodici šaljemo njiskrenije izraze saučešća.     LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO
Categories:  
Tags:
Date: 02/03/2022
Comments: Comments are off for this post

Zamfir Kilimenta

PRIM. DR. ZANFIR (RAMO) KLIMENTA

Bio je poštovan drag čovjek i uvažavan među kolegama . Njegovim odlaskom izgubili smo cjenjenog kolegu, predanog svom poslu .

Hvala mu za doprinos zdravlju stanovništva.

Zbog svega što je uradio ispraćamo ga sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću za njegov požrtvovan rad.

Porodici šaljemo njiskrenije izraze saučešća

Categories:  
Tags:
Date: 12/01/2022
Comments: Comments are off for this post
SVIM  ZDRAVSTVENIM  INSTITUCIJAMA        PREDMET: O B A V I J E S T Poštovane kolege, Kao i svake godine do sada, imamo čast da objavimo konkurs za izbor naših članova u počasno zvanje PRIMARIJUS.  U prilogu Vam šaljemo Zaključak IO Ljekarske-Liječničke komore FBiH, kao i              PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU

                                                  NAZIVA PRIMARIJUS 

Shodno uputama Ljekarske-Liječničke Komore FBiH molimo Vas da ne dostavljate apstrakte već radove u cjelosti, koji su jedan od uslova za dobivanje počasnog zvanja Primarijus. Svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom treba dostaviti  Komori                                NAJKASNIJE DO 11. FEBRUARA 2022. GODINE. Budući da smo i mi vezani rokovima za dostavu konkursnih materijala Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva MOLIM VAS DA POSTUPITE PO  UPUTAMA ! Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.   S poštovanjem,                                                                                    Predsjednica Komore: Prof. dr. Ksenija Miladinović Pravilnik Primarijus Zaključak IO LJLKFBIH -Primarijati
Categories:  
Tags:
Date: 27/12/2021
Comments: Comments are off for this post
Na osnovu odredbi člana 20a, 21 i 22. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 26/2016, 89/2018 i 23/2020) i člana 29. stav 1. tačka 8. Statuta Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora), Upravni odbor Komore objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta Generalnog sekretara Komore   Komora raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:   „Generalni sekretar Komore“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.   Opis poslova radnog mjesta: Generalni sekretar Komore sarađuje sa predsjednikom Komre u pripremama sjednica Skupštine i predsjednikom Upravnog odobra za pripremu sjednica Upravnog odobra, akata i drugih poslova u radu Komore. Odgovoran je za zapisnike, odluke i izvještaje sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora, i stalnih Odbora Komore, stara se o dostavljanju poziva za sjednice i korespondenciju u administrativnim poslovima Komore. Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Komore. Uslovi za obavljanje poslova Generalnog sekretara Komore:  Pravni fakultet – diplomirani pravnik 240 ECTS bodova,
  • Državljanstvo BiH,
  • Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva na pravnim poslovima.
Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji sljedeća dokumenta:
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Diplomu o završenom Pravnom fakultetu,
  • Potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon diplomiranja (ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
  • Izjavu ovjerenu u općini ili kod notara da kandidatu nije izrečena mjera zabrane bavljenja pravnim poslovima i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.
  Napomena za kandidate: Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ne strariji od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a o rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni nakon obavljenog intervjua sa svakim kandidatom posebno. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, računajući od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u jednoj od dnevnih novina koji se distribuiraju na području BiH. Prijavu na Javni konkurs sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti lično na protokol Komore ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:   Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo Sarajevo, Sprečanska 5/III Sa naznakom za „Javni konkurs za popunu radnog mjesta Generalnog sekretara Komore“:   Predsjednica Upravnog odbora Prim. dr. Sabina Radulović Javni konkurs
Categories:  
Tags:
Date: 16/12/2021
Comments: Comments are off for this post

Prof. dr. Slobodan Loga

Prof.dr. Slobodan Loga

Iz naših redova je otišao veliki čovjek, poštovani i ugledni profesor, doktor, učitelj, pedagog. Mnoge generacije doktora medicine nosit će sjećanje na njegovo nesebično zalaganje da svoje veliko znanje prenese na nove naraštaje. Poslije njega ostaje velika praznina u akademskoj zajednici, a u našoj Komori nemjerljiv gubitak.
Categories:  
Tags:
Date: 16/12/2021
Comments: Comments are off for this post

Prof. dr. Muhamed Gavranović

Prof. dr. Muhamed Gavranović

Napustio nas je naš dragi kolega i prijatelj prof. dr. Muhamed Gavranović. S ponosom i poštovanjem pamtimo lik izuzetnog čovjeka, liječnika, pedagoga i humaniste koji je nesebično svoje znanje prenosio mlađim generacijama.
Categories:  
Tags:
Date: 10/12/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Pozivamo sve relevantne subjekti u oblasti zdravstva (zdravstvene ustanove, zdravstvene profesionalce, komore u zdravstvu, stručna udruženja, zavode zdravstvenog osiguranja i dr.) da se uključe u unapređenje temeljnog dokumenta u oblasti zdravstva Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH. Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi sa primjenom Naredbe mogu dostavljati na adresu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Titova broj 9, Sarajevo, sa naznakom “Za Stručnu komisiju za praćenje primjene standarda i normativa zdravstvene zaštite, kao i nomenklature usluga zdravstvene zaštite“, kako bi komisija iste mogla uzeti u razmatranje, te shodno tome predložiti potrebne mjere. Molimo Vas da Vaše prijedloge dostavite na naznačenu adresu najkasnije u roku od 30 dana kako bi bili uzeti u razmatranje. Ljekarska/Liječnička komora FBiH aktivno se uključila u kreiranje i unapređenje temeljnog dokumenta u oblasti zdravstva, te Vas pozivamo da i Vi svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama date svoj doprinos izmjenama ovog dokumenta.  Uključivanje što šire stručne zajednice je od ogromnog značaja za unapređenje standarda i normativa zdravstvenih usluga u FBiH. Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji. Više informacija pronađite na linku ispod https://www.fmoh.gov.ba/index.php/projektne-komponente/108-istrazivanje-evaluacije-reforme-u-pzz s poštovanjem,
Categories:  
Tags: