JAVNI POZIV

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA
ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022 GODINU
I
Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke Komore Kantona Sarajevo podnesu prijavu za dodjelu stipendija.
II
Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore  koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života.
Za ostvarivanje prava  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2020/2021. godinu;
Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave.
III
Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV
Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži:
-Ime odnosno naziv ugovornih strana,Iznos stipendije, Rok isplate stipendije i Druga prava i obaveze ugovornih strana
V
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo.Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu
stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljelkara/liječnika članova Komore
KS za školsku 2020/2021 godinu”.

                         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNI ODBOR LJEKARSKE – LIJEČNIČKE KOMORE KS

Kompletan javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv za dodjelu stipendija

Date: 08/07/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da se privatne zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo koje  još uvijek nisu vakcinisale svoje ljekare, mogu javiti u Ljekarsku -Liječničku komoru KS  te dostaviti slijedeće podatke:
  1. Ko se još želi vakcinisati protiv COVID-19, ako se još nije vakcinisao ili ako mu je već vrijeme nakon prebolovanog COVIDa, 3-6 mjeseci?
  2. Ko se nije još revakcinisao, i koju vrstu vakcine je primio kao I. dozu? Isključivo za one koji su se vakcinisali u Sarajevu.
  3. Osobe tj. Vaši uposlenici koji se još uvijek nisu vakcinisali, koju vrstu vakcine bi preferirali u narednom periodu: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm ili bilo koju od ponuđenih (u narednom periodu će ove vakcine biti na raspolaganju).
Ovo ne znači da će sve biti odmah organizovano niti odobreno, već da se na osnovu ovih potreba/podataka  pripremi vakcina  koliko je potrebno. Vakcinacija će se obavljati u Zetri, određene dane u mjesecu o čemu ćete biti naknadno obavješteni. s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 16/06/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Zbog velikog angažmana svih članova Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 16 mjeseci, te sticanja novih saznanja o Covid-19, kako patologiji tako i o liječenju, svim članovima Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje se po 30 bodova. Ovo je Odluka koju je donio Izvršni  odbor Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine. Stručne službe kantonalnih/županijskih komora zadužene su da u registar svakom od članova upišu dodjeljene bodove. https://fmcbih.ba/izvrsni-odbor-lj-l-kfbih-za-angazman-u-vrijeme-pandemije-svi-ljekari-nagradjeni-sa-po-30-bodova/ s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 25/05/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva za 2020. godinu, slijedećim ljekarima: 1. Elvira Karaselimović Džambasović 2.  Hasan Tanović 3. Lejla Alađuz 4. Dunja Hodžić 5 .Amira Baždarević Rašidagić 6. Sebija Izetbegović 7. Aida Ćorić 8. Aida Saray 9. Alen Džubur 10. Alen Karić 11. Alden Begić 12. Alma Međedović 13.Alma Muslimović 14. Belma Gazibera 15. Damir Rebić 16. Faris Zvizdić 17.Rubina Alimanović Alagić 18. Sadat Pušina 19. Selma Ajanović 20. Ranka Vukčević Krtinić 21.Jadranko Urlić 22. Nermin Zec 23. Azra Arslanagić Korjenić 24. Aida Kapetanović 25. Alma Šalaka 26. Amir Asotić 27. Emina Kasumagić Halilović 28. Jasmina Bajrović 29. Kenan Karavdić 30.Ksenija Miladinović 31. Mirsad Selimović 32. Mirsada Smailbegović 33. Almedina Hadžihasanović Moro s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 11/05/2021
Comments: Comments are off for this post
Svjedoci smo, a i učesnici, tranzicijskih poslijeratnih promjena i previranja u našem društvu. Zdravstvo je jedan od bazičnih segmenata društva i ima značajan uticaj na “socijalno” zdravlje i etiku, kako pojedinca, tako i cijelog društva. Ujedno, zdravstvo je kao najosjetljiviji segment pogodno za političku manipulaciju. Nažalost, u našoj zajednici, našem Kantonu, to je slučaj već dugi niz godina. Zapitajmo se, da li je takav način rješavanja problema u skladu sa etikom jednog društva. Da li je medijski put odraz nemoći rješavanja problema na ustaljeni, civilizacijski način. Postalo je “normalno” rješavati probleme unutar zdravstvenog sistema medijski, javno. Javno anatemisanje i kritikovanje jedne zdravstvene ustanove, u ovom slučaju KCUS, od strane kantonalnog ministra zdravstva je jedan od primjera. Neosporno je da su momentalni obim posla, uloga i izazovi koji su stavljeni pred kantonalnog ministra, od  neizmjerne važnosti u rješavanju mnogobrojnih problema u organizaciji zdravstva Kantona Sarajevo, naročito u dijelu privatne prakse i dopunskog rada, i nisu nimalo jednostavni. Medjutim, način javnog anatemisanja jedne renomirane zdravstvene ustanove kakva je KCUS, potaknutog odlaskom 13 anesteziologinja, nije pravi put. Šta bi reklo 648 “zadovoljnih” ljekara iz KCUS, koji časno i vrijedno rade uz zadovoljstvo svojih pacijenata, pri tome ne posustajući ni u svom naučnom djelovanju koje rezultira unapredjenjem kvaliteta tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ustanove, čiji je menadžment zajedno sa svojim zdravstvenim radnicima, stao na prvu liniju borbe sa COVID-19. Kao i u svim drugim branšama, uvijek ima nezadovoljnih radnika, koji iz ovih ili onih razloga, mijenjaju radno mjesto. U zdravstvu su to uslovi rada, želja za dodatnom zaradom u vidu dopunskog rada ili otvaranja vlastite privatne prakse, nezadovoljstvo menadžmentom, pritisak od strane političke partije čiji su članovi i drugo. Što se tiče uslova rada ili odnosa drugih kolega i predpostavljenih, svaki ljekar je prema Kodeksu medicinske etike i deontologije o tome dužan obavijestiti Komoru čiji je član. U slučaju 13 anesteziologinja, Ljekarska-Liječnička komora KS nije zaprimila nikakve pritužbe. Kako je svaki ljekar u svom radu dužan poštovati načela struke regulisana Kodeksom medicinske etike i deontologije, tako i tijela koja su zadužena za organizaciju zdravstvenog sistema moraju poštovati zakone koje primjenjuju. Da li je put uredjenja zdravstvenog  sistema u KS kontinuirano javno medijsko “blaćenje“ jedne zdravstvene ustanove, a favoriziranje druge.

                                                                             Predsjednica Komore

                                                                                  Prof. dr. Ksenija Miladinović

Categories:  
Tags:
Date: 08/04/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani obavještavamo Vas da ćemo održati webinar u četvrtak 08.april 2021. godine ( 18h00-19h45min) drugi na ovu savremenu svakodnevnu temu nakon februara 2021. godine. Naziv webinara je isti samo drugi dio „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio“ Raspored webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio            Sarajevo 08.april 2021 18h00-19h45 „SOMETHING MORE. SOMETHING NEW.II part Covid-19“ 18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor 18h05-18h30- Prvo predavanje prof  dr vet Teufik Goletić- Veterinarski fakultet –Virusološki odjel . „Molekularno –epidemiološki i filogenetski aspekti SARS-CoV-2 u BiH“ 18h30-18h55- Drugo predavanje- prim dr med dr sc Aida Đozo transfuziolog –Zavod za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH Sarajevo „Covid 19i izazovi za transfuzijsku medicinu“ 19h00-19h25- Treće predavanje prim dr med mr Anes Talović  -Sportski liječnik Medicine rada Olimpijski komitet, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo koautor Diana Riđić psiholog –psihoterapeut Olimpijski Komitet BiH „Kako ostati priseban u trenutku kada je život stavljen na čekanje? Psihomedicinski aspekti izolacije i samoizolacije“ 19h25-19h40 – Pitanja 19h40-19h45- Zatvaranje webinara Rezervno predavanje prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer „Vakcinacija anti-Covid19 cjepivima“   Webinar možete pratiti na našoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/Ljekarska-komora-Kantona-Sarajevo-107919781343209 ili direktno na Microsoft Teams linku: Learn more about Teams  
Categories:  
Tags:

Date: 05/04/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Ljekarska-liječnička komora KS ukazuje na neopravdano, nezasluženo, i na kraju sramno ugrožavanje časti ljekarske i profesije ostalih zdravstvenih radnika, iznošenjem u javnost  neprovjerenih činjenica. Stavljanje zdravstva u službu politike na način njegove konstantne manipulacijske podjele, i s namjerom zavade zdravstvenih radnika, ne vodi ničemu dobrom, pogotovo u doba borbe sa teškom pandemijom Covid-19. Sijanje straha, panike i nepovjerenja među građane nije dobar politički alat. Civilizovano društvo nose časni ljudi, a svaka profesija u tom društvu ima svoju čast i etiku koji međusobnim poštovanjem održavaju taj epitet civilizacije. Bez obzira što je to kod nas očito urušeno, ljekari neće dozvoliti da budu sredstvo nikakve političke manipulacije. I dalje će požrtvovano raditi, časno služiti svojoj profesiji i međusobno se poštovati! Predsjednica Ljekarske-Liječničke komore KS Prof. dr. Ksenija Miladinović
Categories:  
Tags:

Date: 12/03/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 15.03. – 11.04.2021. godine nalaze se u prilogu Brojevi telefona s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Pozivnica LKKSA webinar
Date: 23/02/2021
Comments: Comments are off for this post
Pozivnica LKKSA webinar Pozivamo vas da prisustvujete webinaru u našoj organizaciji. Pristup webinaru je preko linka u nastavku.

Learn more about Teams

Raspored predavanja webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19“             „SOMETHING MORE. SOMETHING NEW. Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor 18h05-18h20- Prvo predavanje prim dr med Goran Čerkez- Federalni Krizni štab, koautor dr med Mia Blažević FKŠ. „Covid 19 u federaciji BiH“ 18h20-18h40- Drugo predavanje- doc dr Rusmir Baljić -UKMC Sarajevo Infektivna klinika- Medicinski fakultet Institut za infektivne bolesti „Upotreba Favipiravira u liječenju Covid-19-a“ 18h40-19h00- Treće predavanje dr med dr sc Edin Begić -Opća bolnica Odjel za kardiologiju „Hiperkoagubilno stanje kod Covid-19 infekcije – Terapeutski modaliteti“ 19h00-19h20- Četvrto predavanje dr med mr med sc Nedim Begić  UKMC Pedijatrijska klinika Jezero Sarajevo „Covid-19 u pedijatrijskoj populaciji“ 19h20-19h40 – Pitanja 19h40-19h45- Zatvaranje webinara Rezervno predavanje prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer „Savremeni tretman i prevencija Covid-19-a-Težište na vakcinaciji“
Categories:  
Tags:

Date: 22/02/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 22.02. – 15.03.2021. godine nalaze se u prilogu. Brojevi telefona za psihološku pomoć Pružatelji psihološke podrške koji su angažirani za ovu namjenu, kao zdravstveni radnici i suradnici, imaju obavezu i dužnost poštovati propise iz oblasti zdravstva, te ističemo da će svi pozivi, prema želji pozivatelja, biti anonimni i da se garantira pravo na povjerljivost svih informacija koje se saopšte prilikom telefonskih poziva, odnosno razgovora.   S poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 27/01/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da su  ljekari specijalisti maksilofacijalne hirurgije, sa završenim Stomatološkim fakultetom, u obavezi da imaju licencu svoje matične Komore, a to je Stomatološka komora KS. Molimo Vas da ljekari sa završenim Stomatološkim fakultetom, koji imaju licencu Ljekarske-Liječničke komore KS podnesu Zahtjev za dobivanje licence svoje matične Komore.   Licenca Ljekarske –Liječničke komore KS koju posjeduju, ukida se u roku od 30 dana od  dana ove obavijesti.   S poštovanjem,
Categories:  
Tags: