Organi i tijela komore

Organi i tijela komore
LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

 

PREDSJEDNIK:
- Dr. Rifat Rijad Zaid


ODBOR ZA MEDICINSKU ETIKU I DEONTOLOGIJU
ODBOR ZA STRUČNA I STALEŠKA PITANJA
ODBOR ZA EDUKACIJU, ZDRAVSTVENU INFORMATIKU I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE
ODBOR ZA EKONOMSKA, ADMINISTRATIVNA I FINANSIJSKA PITANJA
KOMISIJA ZA LICENCIRANJE
SUD ČASTI

UPRAVNI ODBOR:
-Prim. mr. sci. med. dr. Sanela Vesnić- predsjednik
-Prof. dr. Merita Tirić-Čampara-podpredsjednik
-Prim. dr. sci. med. Samir Muhović
-Prim. mr. sci. med. dr. Senad Maksić
-Dr. Aldina Divanović
-Dr. Kenan Raljević
-Dr. Elvira Duraković-Bahador
-Prim. dr. Emina Kurtagić-Pepić
-Dr. Tatjana Jevtić

 

Odbor za medicinsku etiku i deontologiju Komore:

1. Ibrahim Omerhodžić - KCUS

2. Jasmin Kulenović - Opća bolnica

3. Enes Odobašić - privatna praksa


Odbor za edukaciju, zdravstvenu informatiku i kontinuirano usavršavanje Komore:

1. Emir Gušo - Opća bolnica

2. Kenan Karavdić - KCUS

3. Zelija Velija Ašimi - privatna praksa

 

Odbor za ekonomska, administrativna i finansijska pitanja Komore:

1. Samra Eminagić - JUDZKS

2. Mirsada Nadarević – Zavod za zdrv. zaš. radnika u saobraćaju KS

3. Srebrenka Bise – J.U.Psihijatrijska bolnica KS

 

Odbor za stručna i staleška pitanja Komore:

1. Elvir Baždar - KCUS

2. Mahira Durić - Zavod za zdrv. zaštitu žena i materinstva KS

3. Nenad Mišeljić - Opća bolnica

 

Komisija za licenciranje:

1. Amir Čehajić
2. Mirela Džubur Aganović
3. Draženka Pašalić Mirčić

 

Tužitelj Komore:
Dževad Begić

 

Zamjenici Tužitelja Komore :
1. Alem Ćesir
2. Hana Helppikangas
3. Branilac Komore:
4. Gorana Sulejmanpašić

 

Sud komore:

1. Dr. Aleksandra Đuran
2. Prof. dr. Emina Kiseljaković
3. Dr. Naima Lokmić
4. Dr. Aida Forto
5. Dr. Naida Tiro

 

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka