O nama

O nama
Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo
logo200
Ljekarska-Liječnička komora KS osnovana je na Osnivačkoj skupštini održanoj 25.05.2000. godine .

Za prvog predsjednika Komore izabran je akademik prof. dr. Seid Huković.
Komora je samostalno i neovisno strukovno udruženje doktora medicine –ljekara koji imaju prebivalište ili obovljaju djelatnost na području Kantona Sarajevo.
Komora ima svojstvo pravnog lica i upisana je u Registar kod nadležnog Suda u Sarajevu.

Članstvo u Komori je pravo i obaveza za sve ljekare državljane BiH, kao i ljekare strane državljane kojima je odobren rad na području KS u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja na području KS, potpisnici su oduke o pristupanju Komori, prihvataju Kodeks medicinske etike i deontologije i Statut Komore. Penzionisani liječnici su takođe članovi Komore.

Komora štiti i zastupa interese ljekarske profesije brine o pravilnom ponašanju i ugledu ljekara i ljekarske struke.

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka