Članstvo

Članstvo
LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

 

 

ZA UPIS U LJEKARSKU-LIJEČNIČKU KOMORU KS POTREBNO JE DONIJETI:

Za ljekare/liječnike – državljane BiH:

1. Pristupnica

2. Izjavu o poštivanju moralnih i etičkih principa struke. ETD obrazac

3. Ovjerenu fotokopiju diplome medicinskog fakulteta, odnosno rješenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu; 

4. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu ljekara/liječnika;

5. Uvjerenje o državljanstvu;

6. Ljekar/liječnik koji je položio specijalistički, odnosno subspecijalistički ispit, uz zahtjev za izdavanje licence, dužan je dostaviti i ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom ispitu;

7. Ljekar/liječnik koji je stekao akademsku titulu, nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dužan je komori dostaviti i ovjerenu fotokopiju uvjerenja o stečenoj akademskoj tituli, odnosno nastavno-naučnom zvanju ili počasnom nazivu primarijus; 

8. Ljekar/liječnik, koji je djelatnost u okviru svoje struke obavljao u drugom kantonu, prilikom promjene mjesta zaposlenja, nadležnoj ljekarskoj/liječničkoj komori podnosi zahtjev za upis u registar;

9. Ljekar/liječnik, dužan je dostaviti važeću licencu, potvrdu o izmirenim obavezama na ime članarine, potvrdu o članstvu u ranijoj ljekarskoj/liječničkoj komori i potvrdu da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi disciplinski postupak. ( potvrda o nevođenju disciplinskog postupka ne može biti starija od tri mjeseca, a izdaje je ljekarska/liječnička komora čiji je član podnositelj zahtjeva);

10. Jedna fotografija;

11. Uplatnicu o izvršenoj uplati od 50 KM na ime učlanjenja, na transakcijski račun Komore : 161 000 000 411 00 95.

13. Cipsovu prijavnicu.

Za ljekare/liječnike – strane državljane

Uz zahtjev za izdavanje licence, osim gore navedene dokumentacije, ljekar/liječnik – strani državljan dužan je priložiti i:


1. dokaz o državljanstvu zemlje porijekla – nadležan organ zemlje porijekla;

2. odobrenje za (privremeni ili stalni) boravak stranca u BiH – nadležna Služba za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH;

3. radnu dozvolu – nadležna kantonalna Služba za zapošljavanje;

4. potvrdu o članstvu i aktivnostima u ljekarskoj/liječničkoj komori zemlje porijekla; potvrdu o poštivanju etičkih principa struke, odnosno da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi disciplinski postupak koja ne smije biti starija od tri mjeseca, a izdaje je nadležna ljekarska/liječnička komora čiji je član podnositelj zahtjeva;

5. potvrdu o poznavanju jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u BiH, na nivou koji je potreban za nesmetanu i nužnu komunikaciju sa pacijentom, izdatu od licencirane škole prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, minimalno stepen C1 (napredni korisnik), osim u slučajevima ukoliko je ljekar/liječnik dodiplomsku nastavu završio na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u BiH.

6. Ljekar/liječnik – strani državljan nije dužan priložiti uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je državljan zemlje koja ima bolonjski sistem obrazovanja. Dokumentacija se predaje u ovjerenoj fotokopiji.


Dokumentacija mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, odnosno, ukoliko je na stranom jeziku, mora biti prevedena na jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača.

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka