Organi i tijela Komore

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

PREDSJEDNIK:

– Prof.dr Ksenija Mildinović

DOPREDSJEDNIK:

-Dr.sci.med. Sanjin Musa

 GENERALNI SEKRETAR:

– Prim.dr Harun Bilalović

UPRAVNI ODBOR

ODBOR ZA MEDICINSKU ETIKU I DEONTOLOGIJU

ODBOR ZA EDUKACIJU ZDRAVSTVENU INFORMATIKU I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE

ODBOR ZA STRUČNA I STALEŠKA PITANJA

ODBOR ZA PRIVATNU PRAKSU

ODBOR ZA EKONOMSKA, ADMINISTRATIVNA I FINANSIJSKA PITANJA

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE

SUD ČASTI

TUŽILAC:

– Ahmić Muhamed

-Eldan Kapur zamjenik Tužioca

BRANILAC:

-Jasmina Bišćević Tokić