Organi i tijela Komore

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

PREDSJEDNIK:

-Dr. Raho Spahović

DOPREDSJEDNIK:

-Prim. dr. Aida Nišić

 GENERALNI SEKRETAR:

– Ridvan Čolić, MA iur.

ODBOR ZA MEDICINSKU ETIKU I DEONTOLOGIJU

ODBOR ZA STRUČNA I STALEŠKA PITANJA

ODBOR ZA EDUKACIJU, ZDRAVSTVENU INFORMATIKU I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE

ODBOR ZA PRIVATNU PRAKSU

ODBOR ZA EKONOMSKA, ADMINISTRATIVNA I FINANSIJSKA PITANJA

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE

DISCIPLINSKA KOMISIJA

SUD ČASTI

TUŽILAC:

–  Prim. dr. Omer Ćemalović

– Prof. dr. Eldan Kapur zamjenik Tužioca

– dr. Malik Vodopić zamjenik Tužioca

BRANILAC:

– dr. Ljiljana Hećo