Organi i tijela Komore

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

PREDSJEDNIK:

– Prof.dr. Ksenija Miladinović

DOPREDSJEDNIK:

-Dr.sci.med. Sanjin Musa

 GENERALNI SEKRETAR:

– Prim.dr. Harun Bilalović

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

ODBOR ZA MEDICINSKU ETIKU I DEONTOLOGIJU

ODBOR ZA STRUČNA I STALEŠKA PITANJA

ODBOR ZA EDUKACIJU, ZDRAVSTVENU INFORMATIKU I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE

ODBOR ZA PRIVATNU PRAKSU

ODBOR ZA EKONOMSKA, ADMINISTRATIVNA I FINANSIJSKA PITANJA

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE

DISCIPLINSKA KOMISIJA

SUD ČASTI

TUŽILAC:

– Omer Ćemalović

-Eldan Kapur zamjenik Tužioca

Malik Vodopić zamjenik Tužioca

BRANILAC:

-Ljiljana Hećo