Pravilnici i dokumenti

STATUT LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE KS

Odluka o upisnini i visini iznosa članarine za članove Ljekarske/Liječničke komore KS

Kodeks medicinske etike i deontologije

Pravilnik o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara u FBiH

Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i članova Kantonalnih/Županijskih Ljekarskih/Liječničkih komora

Pravilnik o sadržaju i izgledu registra licenciranih članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i kantonalnih ljekarskih/liječničkih komora

Pravilnik o finansijskom poslovanju

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore KS

Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine

Poslovnik o radu Upravnog odbora Ljekraske komore KS

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Poslovnik o radu Odbora za stručna i staleška pitanja

Poslovnik o radu Odbora za ekonomska, administrativna i finansijska pitanja

Poslovnik o radu Odbora za privatnu praksu

Poslovnik o radu Odbora za medicinsku etiku i deontologiju

Poslovnik o radu Odbora za edukaciju, zdravstvenu informatiku i kontinuirano usavršavanje

Poslovnik o radu Suda komore

Pravilnik o dodjeli stipendija socijalno ugroženim studentima Medicinskog fakulteta Univerziteat u Sarajevu

Odluka o odobrenju kotizacija

Cjenovnik Ljekarske-Liječničke komore KS

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 46/10

Pravilnik o dopuni pravilnika o bližim uvjetima prostora opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama

Zakon o liječništvu 56/13

Zakon o lijekovima 109_12

Zakon o zdravstvenom osiguranju 30_97_1

Zakon o pravima, obavezama i odg pacijenata 40/10

Zakon o zaposlenju stranaca 111-2012

Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije 62/15

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse i privatne zdravstvene ustanove.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove

Odluka o privremenoj obustavi primjene jedinstvene metodologije kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

Pravilnik o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva Primarijus

Pravilnik o odgovornosti članova Komore

Pravilnik o drugostepenom disciplinskom postupku pred Ljekarskom-Liječničkom komorom FBIH

Pravilnik o dodjeli stipendija