JAVNI POZIV

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO, DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/2023 GODINU.

        I 

Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, podnesu prijavu za dodjelu stipendija.

II

 Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života.

Za ostvarivanje prava potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2022/2023. godinu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave.

III 

Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV

Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata i Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži:

  • Ime odnosno naziv ugovornih strana,
  • Iznos stipendije,
  • Rok isplate stipendije i
  • Druga prava i obaveze ugovornih strana

V

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana  od dana objavljivnja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo.

Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljekara/liječnika članova Komore KS za školsku 2022/2023 godinu”

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen se na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                 UPRAVNI ODBOR

LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KS

 Datum: 06.09.2022. godine.