JAVNI KONKURS- završen

Na osnovu odredbi člana 20a, 21 i 22. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 26/2016, 89/2018 i 23/2020) i člana 29. stav 1. tačka 8. Statuta Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora), Upravni odbor Komore objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta

Generalnog sekretara Komore

 

Komora raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 

„Generalni sekretar Komore“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Generalni sekretar Komore sarađuje sa predsjednikom Komre u pripremama sjednica Skupštine i predsjednikom Upravnog odobra za pripremu sjednica Upravnog odobra, akata i drugih poslova u radu Komore.

Odgovoran je za zapisnike, odluke i izvještaje sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora, i stalnih Odbora Komore, stara se o dostavljanju poziva za sjednice i korespondenciju u administrativnim poslovima Komore.

Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Komore.

Uslovi za obavljanje poslova Generalnog sekretara Komore:

 Pravni fakultet – diplomirani pravnik 240 ECTS bodova,

  • Državljanstvo BiH,
  • Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva na pravnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Diplomu o završenom Pravnom fakultetu,
  • Potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon diplomiranja (ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
  • Izjavu ovjerenu u općini ili kod notara da kandidatu nije izrečena mjera zabrane bavljenja pravnim poslovima i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Napomena za kandidate:

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ne strariji od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a o rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni nakon obavljenog intervjua sa svakim kandidatom posebno.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, računajući od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u jednoj od dnevnih novina koji se distribuiraju na području BiH.

Prijavu na Javni konkurs sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti lično na protokol Komore ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

 

Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo

Sarajevo, Sprečanska 5/III

Sa naznakom za „Javni konkurs za popunu radnog mjesta Generalnog sekretara Komore“:

 

Predsjednica Upravnog odbora

Prim. dr. Sabina Radulović

Javni konkurs