JAVNI POZIV

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA
ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022 GODINU
I
Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke Komore Kantona Sarajevo podnesu prijavu za dodjelu stipendija.
II
Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore  koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života.
Za ostvarivanje prava  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2020/2021. godinu;
Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave.
III
Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV
Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži:
-Ime odnosno naziv ugovornih strana,Iznos stipendije, Rok isplate stipendije i Druga prava i obaveze ugovornih strana
V
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo.Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu
stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljelkara/liječnika članova Komore
KS za školsku 2020/2021 godinu”.

                         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNI ODBOR LJEKARSKE – LIJEČNIČKE KOMORE KS

Kompletan javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv za dodjelu stipendija