OBRAĆANJE PREDSJEDNICE LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KS

Svjedoci smo, a i učesnici, tranzicijskih poslijeratnih promjena i previranja u našem društvu. Zdravstvo je jedan od bazičnih segmenata društva i ima značajan uticaj na “socijalno” zdravlje i etiku, kako pojedinca, tako i cijelog društva. Ujedno, zdravstvo je kao najosjetljiviji segment pogodno za političku manipulaciju. Nažalost, u našoj zajednici, našem Kantonu, to je slučaj već dugi niz godina.

Zapitajmo se, da li je takav način rješavanja problema u skladu sa etikom jednog društva. Da li je medijski put odraz nemoći rješavanja problema na ustaljeni, civilizacijski način. Postalo je “normalno” rješavati probleme unutar zdravstvenog sistema medijski, javno.

Javno anatemisanje i kritikovanje jedne zdravstvene ustanove, u ovom slučaju KCUS, od strane kantonalnog ministra zdravstva je jedan od primjera. Neosporno je da su momentalni obim posla, uloga i izazovi koji su stavljeni pred kantonalnog ministra, od  neizmjerne važnosti u rješavanju mnogobrojnih problema u organizaciji zdravstva Kantona Sarajevo, naročito u dijelu privatne prakse i dopunskog rada, i nisu nimalo jednostavni.

Medjutim, način javnog anatemisanja jedne renomirane zdravstvene ustanove kakva je KCUS, potaknutog odlaskom 13 anesteziologinja, nije pravi put. Šta bi reklo 648 “zadovoljnih” ljekara iz KCUS, koji časno i vrijedno rade uz zadovoljstvo svojih pacijenata, pri tome ne posustajući ni u svom naučnom djelovanju koje rezultira unapredjenjem kvaliteta tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ustanove, čiji je menadžment zajedno sa svojim zdravstvenim radnicima, stao na prvu liniju borbe sa COVID-19.

Kao i u svim drugim branšama, uvijek ima nezadovoljnih radnika, koji iz ovih ili onih razloga, mijenjaju radno mjesto. U zdravstvu su to uslovi rada, želja za dodatnom zaradom u vidu dopunskog rada ili otvaranja vlastite privatne prakse, nezadovoljstvo menadžmentom, pritisak od strane političke partije čiji su članovi i drugo. Što se tiče uslova rada ili odnosa drugih kolega i predpostavljenih, svaki ljekar je prema Kodeksu medicinske etike i deontologije o tome dužan obavijestiti Komoru čiji je član. U slučaju 13 anesteziologinja, Ljekarska-Liječnička komora KS nije zaprimila nikakve pritužbe.

Kako je svaki ljekar u svom radu dužan poštovati načela struke regulisana Kodeksom medicinske etike i deontologije, tako i tijela koja su zadužena za organizaciju zdravstvenog sistema moraju poštovati zakone koje primjenjuju.

Da li je put uredjenja zdravstvenog  sistema u KS kontinuirano javno medijsko “blaćenje“ jedne zdravstvene ustanove, a favoriziranje druge.

                                                                             Predsjednica Komore

                                                                                  Prof. dr. Ksenija Miladinović