OSVRT NA STATUS LJEKARA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU ANGAŽOVANIH U NASTAVI

Kao predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, te kao član nastavne baze Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) imam potrebu da se javno oglasim.

Prije svega, izražavam svoj ponos i veliko zadovoljstvo što radim u KCUS, i što svojim radom i trudom zajedno sa ostalim zaposlenicima, održavam i unapređujem kvalitet ove renomirane, najstarije državne naučno-stručne medicinske institucije. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Tuzli su jedine internacionalno  priznate nastavno-naučne baze u Bosni i Hercegovini. Za ovo priznanje je zaslužan dugogodišnji neumorni, predani kontinuirani naučni rad visokog kvaliteta, objavljivanje naučnih radova u priznatim referentnim svjetskim časopisima, učešće u svjetskim multicentričnim projektima. Brojnost i kvalitet referenci naučnih radnika iz KCUS nadmašuje sve druge fakultete članice Univerziteta u Sarajevu.

Nažalost, zahvaljujući neosnovanim populističkim pričama poteklim od strane odredjenih pojedinaca čiji je lični interes (individualna svijest) daleko iznad društvenog (kolektivna svijest), narušava se kredibilitet ovog renomiranog medicinskog centra. Naravno da javnost, koja nije upoznata sa činjeničnim stanjem, podliježe takvim pričama, pa se stoga i ova renomirana državna ustanova tretira na nezaslužen i neopravedan način. Treba se osvrnuti na te činjenice.

Angažman ljekara kliničara u nastavi zahtijeva izuzetan napor i odgovornost, pogotovo kad se rad obavlja u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kao što je KCUS. Poštujući etičke i deontološke norme prakse u delikatnom i odgovornom radu sa pacijentima, nije jednostavno naći mjesto i za rad sa studentima, pogotovo kad se radi o teškim pacijentima.

Da bi klinički ljekar postao sudionik nastavnog procesa, prolazi težak i mukotrpan put, počevši od magisterija, doktorata, objavljivanja naučnih i stručnih radova, knjiga , učešća u projektima, do obaveze kontinuirane edukacije. Sve to uz rad sa pacijentima. To je veoma težak proces. A krajnji cilj tog procesa je pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva, koja je u skladu sa svjetskim standardima.

Uz dužno poštovanje svih  članova ostalih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, rad ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu angažovanih u nastavi je specifičan, i zaslužuje posebno vrednovanje.

Umjesto da se takav rad nagradi, na nivou Univerziteta je prije dvanaest godina dozvoljeno usvajanje odredbi i sklapanje ugovora po kojima se ljekaru KCUS angažovanog u nastavi odbija 10% od njegove plate u KCUS zbog angažmana na Medicinskom fakultetu, a mjesečna isplata od strane Medicinskog fakulteta za taj angažman, iznosi polovinu odbijene sume. Nelogično, nepošteno, degradirajuće i sramotno! Medjutim, ti ljekari entuzijasti, godinama iza toga nastavljaju rad sa studentima, svjesni svog novčanog gubitka. Tadašnji menadžment KCUS to ne uspijeva ispraviti.

Zahvaljujući sadašnjem menadžmentu KCUS, na čelu sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, započet je mukotrpan i zahtijevan proces korekcije statusa kliničkog ljekara angažovanog u nastavi, odnosno korekcije zakonskih odredbi. U taj proces uključeni su svi ljekari angažovani u nastavi.

Ovaj činjenični osvrt na protekli period vezan za status ljekara kliničara angažovanih u nastavi, zaslužuje upoznavanje javnosti, kao i potpuno opravdano esnafsko zastupanje Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

 

Predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo

Prof. dr. Ksenija Miladinović