Obavještenje

Poštovani,

Dana 29.11.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 16. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 65 delegata.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

  1. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
  2. Usvajanje Odluke o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
  3. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Ljekarske komore
  4. Izbor i imenovanje članova Suda časti, Tužitelja i Branioca Komore
  5. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 15. redovne Skupštine,počeo je rad 16. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS održane 14.06.2017. godine. (prekinute zbog nedostatka kvoruma)
  2. Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora Ljekarske/Liječničke komore KS
  3. Pravilnika o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo

Na prijedlog delegata donešena je odluka da se Zapisnik kompletira, te nakon toga dadne na usvajanje.

Usvojen je nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te je donešena odluka da se Pravilnik o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore KS daje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati u periodu od 05. decembra 2017. godine do 07. januara 2018. godine.  (nacrt Pravilnika u nastavku)

Nacrt Pravilnika o izboru tijela Komore

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Pravilnika možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 10.januara 2018.godine.

Rad 16. Redovne Skupštine zaključen je u 14:55 sati.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho