Usvojeni Izvještaji, Komora napravila iskorak

DSC04873

Usvajanjem Izvještaja o radu, te Finansijskog izvještaja, 21. decembra u Velikoj Sali Općine Stari grad u Sarajevu, održana je redovna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS.

Od 97 delegata, Skupštini je prisustovalo njih 57, a 54 je bilo potrebno da se ispuni kvorum, te da se usvoje izvještaji i odluke.


IZVJEŠTAJ O RADU LIJEČNIČKE-LJEKARSKE KOMORE KANOTNA SARAJEVO ZA VREMENSKI PERIOD IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE

(19.03.2014. – 21.12.2015. GODINE)

Na osnovu statutarne obaveze dužan sam u ime Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, podnijeti Izvještaj o radu naše Komore u proteklom periodu, koji je gore naveden, a na ovoj našoj izvještajnoj Skupštini koja se održava 21. decembra 2015. godine u Sali Općine Stari Grad, Sarajevo.

Ovih skoro dvije godine dana od prošle (Izborne) Skupštine, koja je održana 19.03.2014. godine, karakteriše vrlo aktivan i raznovrstan život i rad naše Komore, njenog Upravnog odbora i Etičkog komiteta, kao i svih naših ostalih Odbora, o čijem ćete radu donijeti sud kad Vam prezentiram njihove Izvještaje o radu.

Upravni odbor je u pomenutom periodu brojao 10 članova (jer su dva člana od predloženih kandidata imali isti broj glasova, pa smo ih ostavili oboje u UO, do ove Skupšine na kojoj nam se valja izjasniti o izboru jednog od ovo dvoje delegata). Kolegice i kolege, članovi UO su predstavnici svih segmenata zdravstva i zdravstvenih institucija našeg Kantona. To je vrhunski organ naše Komore koji je jedini ovlašten da donosi Odluke između dvije Skupštine u skladu sa Statutom naše Komore.

Upravni odbor je održavao svoje sjednice u slijedećem sazivu:

Prim. dr Dragan Stevanović, Prim. dr Harun Bilalović, Prim. mr. sci. dr Avdulah Hasanagić, Prim. dr Mirjana Novković, Prim. dr Amela Komilija, dr Meliha Kapetanović, dr Anisa Bajramović, dr Reza Bahador, Prof. dr Faruk Dalagija i Prim. dr Jasminka Kovačević.

Upravni odbor je jedini ovlašteni organ koji donosi Odluke o materijalno-finansijskim obavezama, a bez Odluke Upravnog odbora određena, skromna, limitirana ovlaštenja imaju predsjednik Komore i predsjednik UO. Tako se živjelo i radilo i u ovom vremenskom periodu, a što se jasno vidi iz Završnog računa o finansijskom poslovanju za 2014. godinu, kao i Izvještaja Nadzornog odbora, koji se nalazi u materijalima za Skupštinu. Rad predsjednika i dvojice podpredsjednika i Upravnog odbora je bio timski, veoma korektan i u skladu sa ovlastima koje su regulisane Statutom.

Prilika je i mjesto, da se zahvalim za veliki doprinos koji su ovi pomenuti dali u donošenju Odluka i određivanju stavova naše Komore, po mnogim pitanjima i problemima koji su iskrsavali u našem radu, te za veoma korektan i uvažavajući odnos prema svojim zadacima, a posebno prema našem mnogobrojnom članstvu, pa su tako djelima pokazali zbog čega postojimo i šta sve možemo učiniti na dobrobit preko 2000 ljekara učlanjenih u našu Komoru.

Moj Izvještaj, to se već naslućuje, obuhvatiće sažete opise radova Upravnog odbora i ostalih naših Odbora, a tome ću dodati i neka moja promišljanja o događajima koji su obilježili proteklo vrijeme od Izborne skupštine do danas.

Moram da naglasim da u 2014. godini smo imali Izbornu Skupštinu, a redovne, radne Skupštine nije bilo, zbog toga što smo ostatak godine od aprila do njenog kraja potrošili na formiranje i uhodavanje u rad novih Odbora Komore. U tom periodu smo formirali nove sastave Odbora koji su počeli sa radom, te nastavili taj rad u 2015. godini, tako da sada imamo o čemu da izvještavamo.

Prilika je naglasiti da su Upravni odbor i njegov predsjednik, poštovani kolega prim. dr Dragan Stevanović, jako dobro radili i uspješno rješavali pred njima iskrsle probleme.

U vremenu proteklom od Izborne skupštine, 19.03.2014. godine, naš Upravni odbor imao je ukupno 12 sjednica. Prva, konstituirajuća sjednica UO Komore održana je 25.04.2014. godine. Na toj sjednici advokat Komore Kemal Alečković, upoznao je prisutne sa novonastalom situacijom, koja nije definisana Statutom, a tiče se istog broja glasova 2 kandidata za člana UO Prim. dr Jasminke Kovačević i Prof. dr Faruka Dalagije. Obzirom da na Skupštini nije bilo drugog kruga glasanja oko ova dva kandidata, advokat je predložio da oba ova kandidata ostanu u sastavu UO do redovne godišnje Skupštine, tj. do danas i taj prijedlog je usvojen od članova UO. Na ovoj sjednici svečano je ispraćen Prof. dr Bećir Heljić, dugogodišnji predsjednik Komore i predsjednik UO, te mu je tom prilikom uručen i poklon u znak zahvalnosti za samoprijegoran rad i veliki doprinos u aktivnostima naše Komore.

Predsjednik Komore tada je konstatovao da postoji kvorum i predložio Dnevni red Prve sjednice novoizabranog UO:

 

 1. Konstituisanje Upravnog odbora Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo.

  Predsjednik ističe da se u Komori mandati obnavljaju svake 4 godine, te se prilikom konstituisanja novih članova mora izabrati i predsjednik Upravnog odbora. Zamolio je prisutne članove da predlože predsjednika.

Svi prisutni su jednoglasno izabrali Prim. dr Dragana Stevanovića za predsjednika Upravnog Odbora. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora izabrana je Prim. dr Meliha Kapetanović.

Predsjednik Upravnog odbora Prim. dr Stevanović upoznao je članove o problematici neplaćanja članarine Komori, te da se ovaj problem mora u što kraćem vremenskom periodu riješiti, a najveće neplatiše su KCUS, Dom zdravlja KS i pojedini privatnici. Zaključak prve konstituirajuće sjednice Upravnog odbora je da se licence ne smiju izdati članovima koji ne plaćaju redovno članarinu.

Na idućim sjednicama UO, članovi UO su u printanoj/elektonskoj formi dobili sve Normativne akte i Odluke Komore koji su na snazi, kao i finansijske obaveze Komore.

Na jednoj od sjednica UO donesen je zaključak da se svi Pravilnici i važeće Odluke koji proizvode finansijske obaveze Komore nastave i dalje primjenjivati. Na nekim sjednicama se raspravljalo i o eventualnoj kupovini prostora za potrebe Komore, ali se na kraju zaključilo da nemamo još materijalnih uslova za takvu akciju. Prilika je da Vam kažem, da je većina Komora u svijetu smještena u prostorije koje im kupi ili pokloni grad, društveno-politička zajednica ili razni sponzori, pa je čak tako u Tuzli i Banja Luci, dok mi u Sarajevu nemamo šansi da budemo počašćeni u takvom maniru od Grada ili Kantona.

Usvojen je i prijedlog o apsolutnom primjenjivanju Pravilnika koji važe na području Federacije BiH i to o licenciranju, stručnom usavršavanja i vođenju zajedničkog registra članova Ljekarske komore FBiH, pa je to sve obavezno i za našu Komoru.

01.07.2014. godine poslano je pismo Kantonalnoj zdravstvenoj inspekciji da su sve licence u našoj Komori završene i podijeljene, pa Inspekcija može početi sa obilaskom svih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, radi kontrole posjedovanja licenci.

Advokat Kemal Alečković je upoznao članove Upravnog odbora sa zakonskim procedurama koje se moraju ispoštovati u prilagođavanju Statuta Komore sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o liječništvu, Statutom Ljekarske-Liječničke komore FBiH i Pravilnicima LJ/L K FBiH. Pored ove obaveze na ovoj sjednici se treba formirati komisija za formiranje Odbora Komore, tako da bi se mogla pokrenuti incijativa Odbora za stručna i staleška pitanja oko izmjena Statuta.

Zaključak UO je da se formira komisija za pripremu svih Odbora i njihovih članova u sastavu Prim. dr Milena Lovre-Bilbija, Prim. dr Fahrudin Kulenović i Kemal Alečković.

Na prijedlog predsjednika Komore poslan je dopis rukovodnim organima svih zdravstvenih institucija, kako bismo pronašli i odredili ponajbolje članove svih naših Odbora u novom sastavu.

Upravi odbor formirao je Komisiju za izmjenu Statuta, budući da je advokat Kemal Alečković izvijestio da se Statut naše Komore mora uskladiti sa važećim zakonskim aktima (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o liječništvu i Statut LJ/L K Federacije BiH). Predsjednik Komore, dva dopredsjednika i advokat pripremili su nacrt Statuta mnogo prije redovne godišnje Skupštine. Prednacrt Statuta poslat je svim organizacionim jedinicama na raspravu, ali odziv je bio vrlo neredovan i spor.

Sugerisano je Odboru za stručna i staleška pitanja, kad se formira, da se ozbiljno pozabavi veoma važnim Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama i donese konkretne prijedloge za izmjenu i dopunu toga Pravilnika, kako bi se vidjelo da Komora reaguje na ovaj važan podzakonski akt.

U septembru 2014. godine naša Komora je u zajedništvu sa Medicinskim fakultetom i Odborom za edukaciju Udruženja ljekara porodične medicine, pri Domu zdravlja Sarajevo organizovala seminar na temu Kontinuirane edukacije ljekara. Seminar je zabilježio veliki broj učesnika i jako je uspio u svojoj namjeni. Ja sam za tu priliku sačinio i prezentirao uvodno izlaganje pod naslovom: „KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA, PRAVILNIK I CERTIFIKATI“.

Na sjednici UO Komore 24.10.2014. godine definitivno su formirani Odbori naše Komore, te je predsjednik Komore u roku 15 dana od toga dana sazvao konstituirajuće sjednice svih Odbora, upoznao ih sa načinom biranja rukovodstva i radom ovih Odbora. Tada su i Predsjednici Odbora Komore zaduženi da UO-u dostave svoje Planove rada za narednu godinu i Program rada za period 2015.-2018. godina.

Upriličena je i diskusija o zakonskim i podzakonskim aktima, koje je Federalno ministarstvo zdravstva, bez učešća Komore, kao legitimnog partnera, objavilo u Službenim novinama FBiH, posljednjih godina, a koji su obavezujući. Donesen je zaključak da se Komora oglasi službeno novim ministrima zdravstva koji budu postavljani, kako bi ubuduće Komora bila aktivan partner u donošenju bitnih zakonskih i podzakonskih akata. Također da se putem medija oglasi, da javnost bude upoznata da Komora želi i da će biti aktivan partner ministarstvima zdravstva.

Predsjednik Komore je prisutnim članovima priložio cjenovnik usluga Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, kako bi Upravni odbor usvojio ovaj Cjenovnik, sa objašnjenjem da i te usluge budu jedan od izvora finansiranja, pored članarine. Cjenovnik je usvojen, sa napomenom da se još jednom upozore članovi Komore, koji ne izmiruju redovno članarinu, o sankcijama koje će snositi, ukoliko i dalje ne budu izmirivali članarinu Komori.

U prilogu pisanih materijala za godišnju Skupštinu imate spiskove svih naših Odborai Cjenovnik usluga naše Komore.

Na sjednici UO od 26.12.2004. godine Predsjednik Komore izvijestio je da su formirani svi Odbori Komore i da su održali svoje konstituirajuće sjednice, izuzev Suda časti i Odbora za ekonomska, administrativna i finansijska pitanja, pripremili svoje Planove rada za 2015. g. i Programe rada za četverogodišnji mandatni period.

Zaključeno je da Odbor za ekonomska, administrativna i finansijska pitanja, uz pomoć advokata Kemala Alečkovića, ima zadatak, nakon konstituisanja, da napravi Pravilnik o radu (materijalno-finansijsko poslovanje, kancelarijsko poslovanje, blagajnički maksimum, nabavku kancelarijskog materijala, način arhiviranja dokumenata i sl.)

Na posljednjoj sjednici UO u 2014. godini, 26. decembra donesen je zaključak da se na prvoj sjednici u 2015. g. Usvoji Nacrt Statuta, kako bi mogao ići na javnu raspravu i da se pripremi za usvajanje na redovnoj godišnjoj Skupštini, tj. danas. Tada je donesen zaključak se do 15.01.2015. godine Komori dostave prijedlozi, sugestije, izmjene za dopunu/izmjenu Kodeksa medicinske etike i deontologije LJ/L K FBiH, koji će Federalna komora na redovnoj godišnjoj skupštini usvojiti, i bit će obavezujući za sve kantonalne komore.

Polovinom decembra, kao i svake godine naša Komora je poslala svim zdravstvenim ustanovama Informaciju o Primarijatima u kojoj je saopšteno da će se kompletni prijedlozi o kandidatima primati do 06.02.2015. godine.

Na prvoj sjednici UO u 2015. godini razmatran je Kodeks medicinske etike i deontologije LJ/L K FBiH, u formi u kojoj je napravljen do sada, te će biti dostavljen našim delegatima Skupštine, a i svim članovima naše Komore jer će biti objavljen kao dodatak u našem časopisu DOKTOR.

U mjesecu februaru UO je potvrdio ranije formiranu Komisiju za Primarijate u istom sastavu kao i prošlih godina, i usvojena je Lista prijedloga za Primarijate na kojoj su kandidati vrijednosno rangirani, te je proslijeđena Federalnoj komori i Federalnom ministarstvu zdravstva.

U maju mjesecu 2015. godine naš UO razmatrao je Nacrt pravilnika o načinu oglašavanja rada doktora medicine koji obavljaju privatnu praksu i zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu. Taj Pravilnik je upućen Odboru za privatnu praksu i Odboru za stručna i staleška pitanja za eventualnu izmjenu i dopunu, te nakon što pomenuti Odbori dostave odgovor na to, UO će razmatrati prijedloge eventualnih izmjena, te usvojiti ovaj Pravilnik.

Usvojen je i Nacrt pravilnika o finansijskom poslovanju naše Komore, a advokat Komore Kemal Alečković je, shodno važećem Zakonu o javnim nabavkama u ovaj Pravilnik je uvrstio stavke koje se tiču javnih nabavki.

Pored toga pripremljeni su i usvojena Pravilnici koji se tiču arhiviranja i čuvanja arhivske dokumentacije, a shodno zakonskim i podzakonskim aktima koji se tiču ove materije.

Na majskoj sjednici UO zaključeno je da se 13. Redovna godišnja skupština Komore ne može održati prije kasne jeseni, jer su novoformirani Odbori Komore tek bili ustoličeni i nije bilo vremena za neki njihov rad o kojem bi podnijeli Izvještaj, nego su sačinili svoje Planove i Programe rada i počeli da ih provode u život.

Razmatran je i Izvještaj sa Skupštine Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH. Prim. dr Dragan Stevanović izvijestio je sve prisutne na sjednici o održavanju Skupštine LJ/L K FBiH i aktivnostima koje je ova Komora poduzela, kao i o daljim planovima, a među najbitnijima su bili:

 • Forsirati stavove esnafa, definisani tačno zaključcima koji su doneseni, prema vlastima;
 • Rekonstruktuiranje zdravstvenog sistema;
 • Napraviti okvirni koncept osiguranja ljekara od medicinske greške;
 • Redefinisati dostojanstvo ljekarske profesije…..
 • Pripremiti nove delegate za Skupštinu Federalne komore, ispred Lj/L K KS, jer je sljedeće godina, u aprilu Izborna skupština LJ/L K FBiH.

  Usvojena je Informacija predsjednika Komore da je naša Komora podnijela zahtjev Nacionaloj univerzitetskoj biblioteci kako bi dobila status Izdavača. Dobili smo taj status i svoj ISBN kod, jer naši članovi mogu tako bez poteškoća doći do izdavanja svojih stručnih knjiga, a i prirodno je da Komora bude izdavač stručne literature koju sačine njeni članovi. Naravno zbog objekrivnih okolnosti za sada Komora nije u stanju finansirati ovu izdavačku djelatnost, pa potencijalni autori moraju sami iznaći finansijske pokrovitelje za svoje knjige. Prva štampana knjiga u izdavaštvu Komore je studija – monografija, sa nazivom “Primarna i sekundarna prevencija gojaznosti”, autora doc. dr Amre Ćatović i saradnika.

U Komoru je stigao i dopis od Skenderije u vidu poziva za stručnu saradnju u organizaciji priredbe “DANI ZDRAVSTVA”, koja bi se orijentaciono trebalo da se održi početkom decembra ove godine. Ova incijativa je prihvaćena, poziv je proslijeđen Odboru za edukaciju i odlučeno je da daljnju saradnju na ovom planu vodi taj Odbor.

Vrijedna je pomena i Odluka našeg UO, da se na prijedlog predsjednika Komore, predloži mr. sci. dr Begler Begović, specijalista kliničke farmakologije da bude član Komisije za lijekove Ministarstva zdravstva KS, jer teško je za povjerovati, ali to je prvi član te Komisije toga stručnog profila i nivoa.

Na jednoj od sjednica zaključeno je i da se u našem časopisu DOKTOR objavljeni Kodeks medicinske etike i deontologije ispravi i isčisti, pa da se ponovo objavi kao dodatak u sljedećem izdanju časopisa DOKTOR. neprekidno se ulažu napori da se ažuriraju i sačine tačni spiskovi članova za podjelu časopisa DOKTOR, uz konstataciju da najveću odgovornost za nedostatke ovih spiskova snose direktori zdravstvenih institucija.

Jedan od zaključaka UO je bio i taj da je nužno da se organizuje sastanak užeg rukovodstva Komore sa aktuelnom ministricom zdravstva. Predsjednik Komore je bio na sastanku sa ministricom u početku njenog mandata, a zajedno sa predsjednikom UO bio je opet kod ministrice za nekoliko mjeseci. U to vrijeme bilo je već evidentno, da aktuelna ministrica zdravstva, inače ponajbolja do sada, neće ostati na toj poziciji, a samo zato što je ta fotelja dodijeljena drugoj političkoj stranci. Ta ružna situacija rezultira time, da napori Komore i eventualni dogovori rukovodstva Komore sa ministricom zdravstva padaju u vodu!

To je stravična slika aktuelne političke scene u nas, gdje političke partije imaju senzibilnost samo za neke akcije, a to su prije svih, kako dobiti izbore, doći do vlasti, a potom zadovoljavati uske lične interese njihovih najistaknutijih članova, rodbine i prijatelja, bez ikakvog obzira na interese države i naroda.

Predsjednik Komore i advokat Komore održali su sastanak i sa generalnim direktorom UKCS-a (Prof. dr R. Mesihović), a u vezi problema uplate članarine Komori ljekara te institucije. Napravljen je dogovor po ovom pitanju i očekuje se da i UKCS, najveća, ali i ustanova sa najviše problema u uplati članarine, otkloni svoje nedostatke.

Raspravljano je o pripremama za 13. Redovnu godišnju Skupštinu Komore i zaključeno je:

 

 • Predloženo je da se 13. Redovna godišnja skupština održi u utorak 22.12.2015. godine u 13:00 sati u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.
 • Zadužuju se svi predsjednici Odbora Komore da svoje Izvještaje dostave do 13.11.2015. godine.
 • Prije Skupštine pripremiti radni papir, sa prijedlogom rješenja za saniranje sadašnje teške situacije u zdravstvu. Ovo će sačiniti predsjednik Komore i predsjednik UO.
 • Radni materijal sa pozivom dostaviti delegatima najkasnije 7 dana od početka Skupštine, a ako je moguće i ranije.
 • Obavijestiti zdravstvenu i širu javnost o održavanju naše godišnje Skupštine, te uputiti poziv svim medijima, te aktuelnim ministrima zdravstva, premijeru Vlade KS, svim direktorima ustanova, svim predsjednicima Odbora.

Na novembarskoj sjednici UO isti je upoznat sa aktom o zvaničnoj dodjeli Primarijata, koji je Komori dostavljen dva dana ranije, tj 10.11.2015.g., umjesto u martu, kako to obično biva. Mi smo poslali ukupno 63, a od tih naših kandidata 14 je dobilo počasno zvanje Primarijus.

Na toj sjednici ponovo je pretresano vječito pitanje urednog plaćanja članarine, dogovoreni su detalji oko održavanja 13. Redovne godišnje Skupštine, usvojen je tekst PRIJEDLOGA ZAKLJUČAKA SKUPŠTINE NAŠE KOMORE, koji se donose u namjeri objedinjavanja i usmjerevanja svih društvenih potencijala za rješavanje očite i velike krize u našem zdravstvu.

Poštovane kolegice i kolege, u svakom mom godišnejm Izvještaju o radu, ja Vas izvještavam šta se dešava u radu Federalne komore i dokle su došli i kako napreduju htijenja i dogovori za osnivanje Državne komore ljekara Bosne i Hercegovine.

U Federalnoj komori mi imamo Statutom predviđen broj naših delegata, a njenim Izvršnim odborom predjsedava naš član Prim. dr Dragan Stevanović. U prošlogodišnjem Izvještaju o radu ja sam Vas izvijestio o dugo očekivanom osnivanje Komore ljekara Federacije BiH, a sada Vam mogu reći da je ona uveliko zaživila i postaje sve značajniji činilac u svakodnevnom životu i radu naših ljekara. Moja dužnost nije da Vas detaljno izvještavam o radu Federalne komore, a oni koji imaju poseban interes za taj rad, mogu dobiti zapisnike o sastancima rukovodnih tijela Federalne komore, ili još jednostavnije, pitati i razgovarati o tome sa našim predstavnicima u Federalnoj komori.

Budući da mi sada imamo Federalnu komoru, ona je intenzivirala napore za stvaranje Državne komore ljekara BiH. Radi toga je i osnovan Odbor za dogovore sa Komorom ljekara Republike Srpske, ali nemam Vam ništa pohvalno kazati o uspjehu dosadašnjih dogovora.

Napomenut ću Vam, da je Komora doktora medicine RS, ubrzo poslije toga, imenovala svoj Odbor za saradnju sa našom Federalnom komorom, po pitanju organizovanja Državne komore BiH, a za predsjednika tog Odbora imenovan je bivši predsjednik njihove Komore Doc. dr Momir Biuković. Rano je da puno komentiramo ovaj događaj, jer se on može različito tumačiti, pa je bolje da šuteći radimo na stvaranju naše Državne komore BiH.

U svim mojim Godišnjim Izvještajima, pa i u ovome današnjem, obrati se pažnja i kratko izvijesti o aktivnostima i novostima u našem stručno-informativnom časopisu DOKTOR. Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo prije skoro tri godine (početkom 2011.) restaurirala je i redizajnirala Vama dobro poznati časopis DOKTOR.

Sad ću Vam prikazati i IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014/2015 Redakcije lista DOKTOR, koji je sačinio Aleksandar Ristić, glavni i odgovorni urednik. Časopis DOKTOR, glasilo Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo u 2014. godini postao je prepoznatljiv sa svojim sadržajem, aktuelnostima, intervjuima, vijestima, pregledom kongresa, a u 2015. postao je interesantan i oglašivačima. Danas se možemo pohvaliti činjenicom da se kroz Doktor oglašava nekoliko respektabilnih bh. i stranih kompanija, što ide u prilog tvrdnji o etabliranju našeg i vašeg glasila kao vjerodostojnog i ispravnog. No, proces dokazivanja bio je mukotrpan i težak, ali se na kraju isplatio, kao što se isplati svaki pošten i ispravan rad.

DOKTOR je u posljednje dvije godine malo promijenio dizajn, modernizovao je štampu i prelom, ali je sačuvao svoju prepoznatljivost, pa je i dalje ostao časopis/magazin koji donosi aktuelnosti iz Komore, Kantona, zemlje i inostranstva, sa mnoštvom informacija iz medicine i srodnih grana, izvještajima stručnjaka za određena medicinska područja, koji nesebično prenose nova saznanja i time pridonose već odavno prepoznatoj kvaliteti. U posljednje dvije godine zabilježen je „trend“ slanja izvještaja sa kongresa, semirana i radionica što je pokazatelj kako ljekari sve više DOKTOR doživljavaju onakvim kakvim on zaista i jeste – glasilo ljekara, koji su danas u prilično nezavidnom položaju, kako zbog teške materijalne situacije i socio-ekonomske krize, tako i ne brige države za jedan od najvažnijih segmenata svakog društva.

Redakcijski kolegij posebno se trudio da kroz stranice DOKTOR-a sačuva uspomenu na one koji su nas fizički zauvijek napustili, ali čija su djela ostala vrijedno naslijeđe mlađem naraštaju, budućim generacijama doktora. Na žalost, i redakcija DOKTOR-a također je ostala bez svog člana budući je Prim. dr. Besim Čalkić izgubio bitku sa teškom bolešću.

Ciljevi koji je redakcijski kolegij postavio za naredne dvije godine su: Biti najčitaniji medicinski časopis u cijeloj BiH;

Postupno povećati tiraž;

Pojavljivati se svaka dva mjeseca (šest puta godišnje, umjesto četiri).

DOKTOR trenutno ima tiraž od 2400 primjeraka, sa tendencijom rasta i distribuira se na sve relevantne adrese zdravstvenih radnika, po klinikama, bolnicama, domovima zdravlja, privatnih ambulantama, farmaceutskim kompanijama, naučnim institucijama u Kantonu Sarajevo, cijeloj BiH (Federacija i republika Srpska) i zemljama bivše SFR Jugoslavije.

Jedini locus minoris resistentiae u životu našeg časopisa je njegova distribucija, doduše djelimično, jer se situacija poboljšala u odnosu na prethodni period. Uprava UKCS potrudila se da Redakciji dostavi nove, ažurirane spiskove, te je tako riješen jedan od najvećih problema na planu distribucije DOKTOR-a, a isto tako napokon smo riješili i otklonili ovakve teškoće i sa JU Dom zdravlja Sarajevo.

Da Doktor prati savremene tokove pokazuje i činjenica da se može „prelistati“ i na web stranici Komore (www.lkksa.ba), te da na svojoj Facebook stranici (Magazin Doktor) ima veliki broj ljubitelja.

Naravno, bez dobre štampe i distribucije ne bi bilo ni ovakvog magazina, a za to je zadužena ugledna sarajevska kompanija Amos Graf d.d. No, da bi se Doktor „približio“ svim ljekarima u Kantonu Sarajevo potrebno je što prije ažurirati zastarjelu bazu podataka koja je najveći problem prilikom distribucije. Osim zastarjele baze, postoje još dva problema, koja se još nisu riješila: Nezainteresiranost doktora/liječnika za participiranje, kao i loša komunikacija sa pojedinim zdravstvenim ustanovama, čiji direktori ne dostavljaju spiskove ljekara koji rade u tim zdravstvenim ustanovama.

Kad smo već kod medija, hocu da Vam kažem da je na nekoliko sjednica našeg UO bilo je govora, a i zaključaka, da je potrebno i uputno da ja, kao predsjednik Komore, dam sebi truda i nastupim u medijima, gdje bih naravno, obrazlagao teškoće u zdravstvu i zagovarao njihovo otklanjanje, te mogućnosti za napredak zdravstva.

Evo, sada ću Vam, naravno ukratko prikazati isječke iz nekih mojih medijskih nastupa, da možete ocijeniti, da sam i taj zadatak obavio.

Ponajvrijedniji od svih naših Odbora je Odbor za etiku, koga mi zovemo Etički komitet Komore. Kao što znate, na čelu našeg Etičkog komiteta je uvaženi Prof. dr Bećir Heljić, zahvaljujući kome, a i članovima Komiteta naravno, možemo ponosno kazati da su pokazali kako se radi samostalno, poštujući Kodeks struke i ljekarske etike. Rad ovog Komiteta je u potpunosti samostalan, bez ičijeg uticaja, prema usvojenim aktima koje je donio sam Etički komitet poštujući Statut naše Ljekarske –Liječničke komore.

Rad Etičkog komiteta je strogo zakonski utemeljen, te uspješno rješava veliki broj zadataka, kojima ga, osobito u posljednje vrijeme, često i neopravdano zasipaju i pojedinci i institucije.

Moramo kazati da, zbog svega toga, kolegama u ovom našem tijelu nije lahko, ali se oni uspješno nose sa problemima i poteškoćama na koje nailaze, a i dijelom zbog ovoga što rekosmo, ovdje nije prilika da se detaljiše o radu Etičkog komiteta, da se malo našalimo, nije etički ovdje detaljisati o nekim, da kažemo neobičnostima, koje se nađu na Dnevnom redu ovoga Komiteta!

U radu naše Komore postoji nekoliko neprekinutih, tradicionalnih manira, a to su plaćanje kotizacija našim članovima koji sa svojim radovima učestvuju na stručnim Seminarima i Kongresima u nas i širom svijeta, finansijska pomoć stručnim Seminarima i Kongresima, koje organizuju zdravstvene institucije sa Kantona Sarajevo, te finansijska pomoć teško oboljelim članovima Komore. Uzgred, ovo je prvi put, da u jednom izvještajnom periodu nismo nikome od članova dodijelili ovu tužnu pomoć.

Evo Kongresa i Simpozijuma koje je naša Komora finansijski pomogla i bila stručni pokrovitelj:

II Kongres dječijih hirurga BiH sa međunarodnim učešćem, 1. Nacionalni kongres Udruženja za osteoporozu, Drugi Kongres Društva neurohirurga Jugoistočne Evrope, Druga škola intektologije, Sedmi Sarajevo anestezija forum i Prvi Kongres endokrinologa i dijatetologa u BiH.
Od prošlogodišnje Skuštine do danas Komora je udovoljila zahtjevu svake naše članice ili člana koji se obratio sa molbom za plaćanje kotizacije, naravno ukoliko su udovoljavali svim propisanim uslovima za plaćanje kotizacije.
Tako su članovi naše Komore pored ostalih, učestvovali na ovim velikim sastancima širom svijeta, sa od nas plaćenom kotizacijom : 6. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim učešćem – Šibenik 30.09.-04.10.2015.; XXIV International Symposium on Morphological Sciences – Istanbul 02.06.09.2015.; 2. Kongres medicinskih biohemičara BiH – Sarajevo 07.-09.10.2015.; 7. Hrvatski kongres dječije kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem – Osijek 07.-11.10.2015.; 28. Kongres Evropske Asocijacije za nuklearnu medicinu – Hamburg 10.-14.10.2015.; XXI Svjetski Kongres ginekologa i Obstetričara – Vankuver 04.-09.10.2015.; 4. Kongres Nefrologa BiH – Sarajevo 22.24.04.2015.; Evropski kongres anesteziologa 2015. – Berlin 30.05.-02.06.2015.; 16. EUPSA kongres – Ljubljana 17.20.06.2015.; 7th Europaediatrics – Firenca 13.16.05.2015.; 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – Kopenhagen 28.-28.04.2015.; Međunarodni susret timova HMS u Hrvatskoj – 29.-30.04.2015.

U sklopu ovog Izvještaja možete da vidite i priložene finansijsko-materijalne Izvještaje za 2014. godinu, koji su Vam zajedno sa Odlukama Nadzornog odbora, dostavljeni u ovim skupštinskim materijalima. Ovo što je ovdje izneseno, predstavlja sažet pregled aktivnosti u našoj Komori za proteklo vrijeme, od zadnje Skupštine.

Poštovane kolege i kolegice, želim naglasiti da je rad u Ljekarskoj-Liječničkoj komori svakog pojedinca i svakog organa, javan, transparentan, te podliježe kontroli nadležnih institucija, kao i Vašoj raspravi i eventualnoj kritici, na koju Vas sada pozivam!

Hvala Vam na pažnji, primite moje izraze zahvalnosti za saradnju, uz iskreno poštovanje i moje najbolje želje za Vaše dobro zdravlje!

Predsjednik Komore: Prim. dr. Fahrudin Kulenović