OBAVIJEST

SVIM  ZDRAVSTVENIM  INSTITUCIJAMA       

PREDMET: O B A V I J E S T

Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, imamo čast da objavimo konkurs za izbor naših članova u počasno zvanje PRIMARIJUS. 

U prilogu Vam šaljemo Zaključak IO Ljekarske-Liječničke komore FBiH, kao i

             PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU

                                                  NAZIVA PRIMARIJUS 

Shodno uputama Ljekarske-Liječničke Komore FBiH molimo Vas da ne dostavljate apstrakte već radove u cjelosti, koji su jedan od uslova za dobivanje počasnog zvanja Primarijus.

Svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom treba dostaviti  Komori

                               NAJKASNIJE DO 11. FEBRUARA 2022. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za dostavu konkursnih materijala Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS DA POSTUPITE PO  UPUTAMA !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

 

S poštovanjem,                                                                                    Predsjednica Komore:

Prof. dr. Ksenija Miladinović

Pravilnik Primarijus

Zaključak IO LJLKFBIH -Primarijati

JAVNI KONKURS- završen

Na osnovu odredbi člana 20a, 21 i 22. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 26/2016, 89/2018 i 23/2020) i člana 29. stav 1. tačka 8. Statuta Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora), Upravni odbor Komore objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta

Generalnog sekretara Komore

 

Komora raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 

„Generalni sekretar Komore“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Generalni sekretar Komore sarađuje sa predsjednikom Komre u pripremama sjednica Skupštine i predsjednikom Upravnog odobra za pripremu sjednica Upravnog odobra, akata i drugih poslova u radu Komore.

Odgovoran je za zapisnike, odluke i izvještaje sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora, i stalnih Odbora Komore, stara se o dostavljanju poziva za sjednice i korespondenciju u administrativnim poslovima Komore.

Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Komore.

Uslovi za obavljanje poslova Generalnog sekretara Komore:

 Pravni fakultet – diplomirani pravnik 240 ECTS bodova,

 • Državljanstvo BiH,
 • Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva na pravnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji sljedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Diplomu o završenom Pravnom fakultetu,
 • Potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon diplomiranja (ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
 • Izjavu ovjerenu u općini ili kod notara da kandidatu nije izrečena mjera zabrane bavljenja pravnim poslovima i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Napomena za kandidate:

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ne strariji od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a o rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni nakon obavljenog intervjua sa svakim kandidatom posebno.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, računajući od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u jednoj od dnevnih novina koji se distribuiraju na području BiH.

Prijavu na Javni konkurs sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti lično na protokol Komore ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

 

Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo

Sarajevo, Sprečanska 5/III

Sa naznakom za „Javni konkurs za popunu radnog mjesta Generalnog sekretara Komore“:

 

Predsjednica Upravnog odbora

Prim. dr. Sabina Radulović

Javni konkurs

IN MEMORIAM

Prof. dr. Slobodan Loga

Prof.dr. Slobodan Loga

Iz naših redova je otišao veliki čovjek, poštovani i ugledni profesor, doktor, učitelj, pedagog.

Mnoge generacije doktora medicine nosit će sjećanje na njegovo nesebično zalaganje da svoje veliko znanje prenese na nove naraštaje.

Poslije njega ostaje velika praznina u akademskoj zajednici, a u našoj Komori nemjerljiv gubitak.

IN MEMORIAM

Prof. dr. Muhamed Gavranović

Prof. dr. Muhamed Gavranović

Napustio nas je naš dragi kolega i prijatelj prof. dr. Muhamed Gavranović.

S ponosom i poštovanjem pamtimo lik izuzetnog čovjeka, liječnika, pedagoga i humaniste koji je nesebično svoje znanje prenosio mlađim generacijama.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Pozivamo sve relevantne subjekti u oblasti zdravstva (zdravstvene ustanove, zdravstvene profesionalce, komore u zdravstvu, stručna udruženja, zavode zdravstvenog osiguranja i dr.) da se uključe u unapređenje temeljnog dokumenta u oblasti zdravstva Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi sa primjenom Naredbe mogu dostavljati na adresu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Titova broj 9, Sarajevo, sa naznakom “Za Stručnu komisiju za praćenje primjene standarda i normativa zdravstvene zaštite, kao i nomenklature usluga zdravstvene zaštite“, kako bi komisija iste mogla uzeti u razmatranje, te shodno tome predložiti potrebne mjere. Molimo Vas da Vaše prijedloge dostavite na naznačenu adresu najkasnije u roku od 30 dana kako bi bili uzeti u razmatranje.

Ljekarska/Liječnička komora FBiH aktivno se uključila u kreiranje i unapređenje temeljnog dokumenta u oblasti zdravstva, te Vas pozivamo da i Vi svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama date svoj doprinos izmjenama ovog dokumenta.  Uključivanje što šire stručne zajednice je od ogromnog značaja za unapređenje standarda i normativa zdravstvenih usluga u FBiH.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji.

Više informacija pronađite na linku ispod

https://www.fmoh.gov.ba/index.php/projektne-komponente/108-istrazivanje-evaluacije-reforme-u-pzz

s poštovanjem,

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Ljekarska-Liječnička Komora Kantona Sarajevo je izdvojila finansijska sredstva za osiguranje od ljekarske greške – pružanje pravne pomoći, u iznosu do 10.000 KM pojedinačno.

Osiguranjem su obuhvaćena 1447 člana Komore, doktori javnih i privatnih zdravstvenih institucija, različitih specijalnosti, koji imaju važeće licence i redovno izmiruju svoje obaveze po pitanju članstva u Ljekarskoj Komori.

Lista osiguranih doktora će se ažurirati i dopunjavati svake godine, shodno promjenama u bazi evidencije članova Ljekarske Komore.

Ovaj značajan projekat je implementiran nakon usvajanja od strane Skupštine Ljekarske-Liječničke Komore Kantona Sarajevo, a po prijedlogu Upravnog odbora iste.

s poštovanjem,

 

OBAVIJEST- posebna ponuda samo za ljekare

Poštovani,

Ljekarska/Liječnička komora FBiH obezbijedila je povlasticu za sve članove Ljekarskih komora koje djeluju u sastavu naše organizacije, kao i za sve uposlenike kantonalnih/županijskih komora. Potpisan je Protokol o saradnji sa Intesa Sanpaolo bankom, koja je kreirala poseban paket usluga s višestrukim povlasticama za sve članove Ljekarske/Liječničke komore FBiH.

Ova posebna ponuda nije posebna samo zbog najpovoljnijih uslova finansiranja koje možete naći na tržištu nego je posebna i po tome što Intesa Sanpaolo banka želi biti pouzdan poslovni partner svim članovima Komore i omogućiti im poseban status u svojoj Banci. Poseban status omogućava brojne pogodnosti u poslovanju s Bankom, a prednosti su brojne:

 • Posebno izrađena ponuda (jedinstvena na tržištu) za sve vrste kredita i osiguranja
 • Individualan pristup svakom klijentu
 • Ušteda vremena jer imate mogućnost dogovora sastanaka putem telefona i mailom u terminu koji vam odgovara
 • Savjetovanje od strane uposlenika Banke u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja svih finansijskih pitanja s vaše strane

Više informacij o ovom posebnom paketu usluga možete pronaći na zvaničnoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore FBiH https://fmcbih.ba/ kao i na promotivnom letku u nastavku:

Intesa Sanpaolo banka

 

s poštovanjem,

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA
ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022 GODINU
I
Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke Komore Kantona Sarajevo podnesu prijavu za dodjelu stipendija.
II
Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore  koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života.
Za ostvarivanje prava  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2020/2021. godinu;
Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave.
III
Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV
Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži:
-Ime odnosno naziv ugovornih strana,Iznos stipendije, Rok isplate stipendije i Druga prava i obaveze ugovornih strana
V
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo.Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu
stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljelkara/liječnika članova Komore
KS za školsku 2020/2021 godinu”.

                         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNI ODBOR LJEKARSKE – LIJEČNIČKE KOMORE KS

Kompletan javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv za dodjelu stipendija

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se privatne zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo koje  još uvijek nisu vakcinisale svoje ljekare, mogu javiti u Ljekarsku -Liječničku komoru KS  te dostaviti slijedeće podatke:

 1. Ko se još želi vakcinisati protiv COVID-19, ako se još nije vakcinisao ili ako mu je već vrijeme nakon prebolovanog COVIDa, 3-6 mjeseci?
 2. Ko se nije još revakcinisao, i koju vrstu vakcine je primio kao I. dozu?

  Isključivo za one koji su se vakcinisali u Sarajevu.

 3. Osobe tj. Vaši uposlenici koji se još uvijek nisu vakcinisali, koju vrstu vakcine bi preferirali u narednom periodu: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm ili bilo koju od ponuđenih (u narednom periodu će ove vakcine biti na raspolaganju).

Ovo ne znači da će sve biti odmah organizovano niti odobreno, već da se na osnovu ovih potreba/podataka  pripremi vakcina  koliko je potrebno. Vakcinacija će se obavljati u Zetri, određene dane u mjesecu o čemu ćete biti naknadno obavješteni.

s poštovanjem,

Obavještenje

Poštovani,

Zbog velikog angažmana svih članova Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 16 mjeseci, te sticanja novih saznanja o Covid-19, kako patologiji tako i o liječenju, svim članovima Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje se po 30 bodova.

Ovo je Odluka koju je donio Izvršni  odbor Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine.

Stručne službe kantonalnih/županijskih komora zadužene su da u registar svakom od članova upišu dodjeljene bodove.

Izvršni odbor Lj/L KFBiH: Za angažman u vrijeme pandemije svi ljekari nagrađeni sa po 30 bodova

s poštovanjem,