OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Ljekarska-Liječnička Komora Kantona Sarajevo je izdvojila finansijska sredstva za osiguranje od ljekarske greške – pružanje pravne pomoći, u iznosu do 10.000 KM pojedinačno.

Osiguranjem su obuhvaćena 1447 člana Komore, doktori javnih i privatnih zdravstvenih institucija, različitih specijalnosti, koji imaju važeće licence i redovno izmiruju svoje obaveze po pitanju članstva u Ljekarskoj Komori.

Lista osiguranih doktora će se ažurirati i dopunjavati svake godine, shodno promjenama u bazi evidencije članova Ljekarske Komore.

Ovaj značajan projekat je implementiran nakon usvajanja od strane Skupštine Ljekarske-Liječničke Komore Kantona Sarajevo, a po prijedlogu Upravnog odbora iste.

s poštovanjem,

 

OBAVIJEST- posebna ponuda samo za ljekare

Poštovani,

Ljekarska/Liječnička komora FBiH obezbijedila je povlasticu za sve članove Ljekarskih komora koje djeluju u sastavu naše organizacije, kao i za sve uposlenike kantonalnih/županijskih komora. Potpisan je Protokol o saradnji sa Intesa Sanpaolo bankom, koja je kreirala poseban paket usluga s višestrukim povlasticama za sve članove Ljekarske/Liječničke komore FBiH.

Ova posebna ponuda nije posebna samo zbog najpovoljnijih uslova finansiranja koje možete naći na tržištu nego je posebna i po tome što Intesa Sanpaolo banka želi biti pouzdan poslovni partner svim članovima Komore i omogućiti im poseban status u svojoj Banci. Poseban status omogućava brojne pogodnosti u poslovanju s Bankom, a prednosti su brojne:

  • Posebno izrađena ponuda (jedinstvena na tržištu) za sve vrste kredita i osiguranja
  • Individualan pristup svakom klijentu
  • Ušteda vremena jer imate mogućnost dogovora sastanaka putem telefona i mailom u terminu koji vam odgovara
  • Savjetovanje od strane uposlenika Banke u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja svih finansijskih pitanja s vaše strane

Više informacij o ovom posebnom paketu usluga možete pronaći na zvaničnoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore FBiH https://fmcbih.ba/ kao i na promotivnom letku u nastavku:

Intesa Sanpaolo banka

 

s poštovanjem,

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA
ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022 GODINU
I
Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke Komore Kantona Sarajevo podnesu prijavu za dodjelu stipendija.
II
Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore  koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života.
Za ostvarivanje prava  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2020/2021. godinu;
Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave.
III
Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV
Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži:
-Ime odnosno naziv ugovornih strana,Iznos stipendije, Rok isplate stipendije i Druga prava i obaveze ugovornih strana
V
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo.Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu
stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljelkara/liječnika članova Komore
KS za školsku 2020/2021 godinu”.

                         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNI ODBOR LJEKARSKE – LIJEČNIČKE KOMORE KS

Kompletan javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv za dodjelu stipendija

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se privatne zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo koje  još uvijek nisu vakcinisale svoje ljekare, mogu javiti u Ljekarsku -Liječničku komoru KS  te dostaviti slijedeće podatke:

  1. Ko se još želi vakcinisati protiv COVID-19, ako se još nije vakcinisao ili ako mu je već vrijeme nakon prebolovanog COVIDa, 3-6 mjeseci?
  2. Ko se nije još revakcinisao, i koju vrstu vakcine je primio kao I. dozu?

    Isključivo za one koji su se vakcinisali u Sarajevu.

  3. Osobe tj. Vaši uposlenici koji se još uvijek nisu vakcinisali, koju vrstu vakcine bi preferirali u narednom periodu: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm ili bilo koju od ponuđenih (u narednom periodu će ove vakcine biti na raspolaganju).

Ovo ne znači da će sve biti odmah organizovano niti odobreno, već da se na osnovu ovih potreba/podataka  pripremi vakcina  koliko je potrebno. Vakcinacija će se obavljati u Zetri, određene dane u mjesecu o čemu ćete biti naknadno obavješteni.

s poštovanjem,

Obavještenje

Poštovani,

Zbog velikog angažmana svih članova Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 16 mjeseci, te sticanja novih saznanja o Covid-19, kako patologiji tako i o liječenju, svim članovima Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje se po 30 bodova.

Ovo je Odluka koju je donio Izvršni  odbor Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine.

Stručne službe kantonalnih/županijskih komora zadužene su da u registar svakom od članova upišu dodjeljene bodove.

Izvršni odbor Lj/L KFBiH: Za angažman u vrijeme pandemije svi ljekari nagrađeni sa po 30 bodova

s poštovanjem,

Primarijati

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva za 2020. godinu, slijedećim ljekarima:

1. Elvira Karaselimović Džambasović

2.  Hasan Tanović

3. Lejla Alađuz

4. Dunja Hodžić

5 .Amira Baždarević Rašidagić

6. Sebija Izetbegović

7. Aida Ćorić

8. Aida Saray

9. Alen Džubur

10. Alen Karić

11. Alden Begić

12. Alma Međedović

13.Alma Muslimović

14. Belma Gazibera

15. Damir Rebić

16. Faris Zvizdić

17.Rubina Alimanović Alagić

18. Sadat Pušina

19. Selma Ajanović

20. Ranka Vukčević Krtinić

21.Jadranko Urlić

22. Nermin Zec

23. Azra Arslanagić Korjenić

24. Aida Kapetanović

25. Alma Šalaka

26. Amir Asotić

27. Emina Kasumagić Halilović

28. Jasmina Bajrović

29. Kenan Karavdić

30.Ksenija Miladinović

31. Mirsad Selimović

32. Mirsada Smailbegović

33. Almedina Hadžihasanović Moro

s poštovanjem,

OBRAĆANJE PREDSJEDNICE LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KS

Svjedoci smo, a i učesnici, tranzicijskih poslijeratnih promjena i previranja u našem društvu. Zdravstvo je jedan od bazičnih segmenata društva i ima značajan uticaj na “socijalno” zdravlje i etiku, kako pojedinca, tako i cijelog društva. Ujedno, zdravstvo je kao najosjetljiviji segment pogodno za političku manipulaciju. Nažalost, u našoj zajednici, našem Kantonu, to je slučaj već dugi niz godina.

Zapitajmo se, da li je takav način rješavanja problema u skladu sa etikom jednog društva. Da li je medijski put odraz nemoći rješavanja problema na ustaljeni, civilizacijski način. Postalo je “normalno” rješavati probleme unutar zdravstvenog sistema medijski, javno.

Javno anatemisanje i kritikovanje jedne zdravstvene ustanove, u ovom slučaju KCUS, od strane kantonalnog ministra zdravstva je jedan od primjera. Neosporno je da su momentalni obim posla, uloga i izazovi koji su stavljeni pred kantonalnog ministra, od  neizmjerne važnosti u rješavanju mnogobrojnih problema u organizaciji zdravstva Kantona Sarajevo, naročito u dijelu privatne prakse i dopunskog rada, i nisu nimalo jednostavni.

Medjutim, način javnog anatemisanja jedne renomirane zdravstvene ustanove kakva je KCUS, potaknutog odlaskom 13 anesteziologinja, nije pravi put. Šta bi reklo 648 “zadovoljnih” ljekara iz KCUS, koji časno i vrijedno rade uz zadovoljstvo svojih pacijenata, pri tome ne posustajući ni u svom naučnom djelovanju koje rezultira unapredjenjem kvaliteta tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ustanove, čiji je menadžment zajedno sa svojim zdravstvenim radnicima, stao na prvu liniju borbe sa COVID-19.

Kao i u svim drugim branšama, uvijek ima nezadovoljnih radnika, koji iz ovih ili onih razloga, mijenjaju radno mjesto. U zdravstvu su to uslovi rada, želja za dodatnom zaradom u vidu dopunskog rada ili otvaranja vlastite privatne prakse, nezadovoljstvo menadžmentom, pritisak od strane političke partije čiji su članovi i drugo. Što se tiče uslova rada ili odnosa drugih kolega i predpostavljenih, svaki ljekar je prema Kodeksu medicinske etike i deontologije o tome dužan obavijestiti Komoru čiji je član. U slučaju 13 anesteziologinja, Ljekarska-Liječnička komora KS nije zaprimila nikakve pritužbe.

Kako je svaki ljekar u svom radu dužan poštovati načela struke regulisana Kodeksom medicinske etike i deontologije, tako i tijela koja su zadužena za organizaciju zdravstvenog sistema moraju poštovati zakone koje primjenjuju.

Da li je put uredjenja zdravstvenog  sistema u KS kontinuirano javno medijsko “blaćenje“ jedne zdravstvene ustanove, a favoriziranje druge.

                                                                             Predsjednica Komore

                                                                                  Prof. dr. Ksenija Miladinović

Webinar u organizaciji Ljekarske komore KS

Poštovani obavještavamo Vas da ćemo održati webinar u četvrtak 08.april 2021. godine ( 18h00-19h45min) drugi na ovu savremenu svakodnevnu temu nakon februara 2021. godine. Naziv webinara je isti samo drugi dio „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio“

Raspored webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio            Sarajevo 08.april 2021 18h00-19h45
„SOMETHING MORE. SOMETHING NEW.II part Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor

18h05-18h30- Prvo predavanje
prof  dr vet Teufik Goletić– Veterinarski fakultet –Virusološki odjel .
„Molekularno –epidemiološki i filogenetski aspekti SARS-CoV-2 u BiH“

18h30-18h55- Drugo predavanje-
prim dr med dr sc Aida Đozo transfuziolog –Zavod za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH Sarajevo
„Covid 19i izazovi za transfuzijsku medicinu“

19h00-19h25- Treće predavanje
prim dr med mr Anes Talović  -Sportski liječnik Medicine rada Olimpijski komitet, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
koautor Diana Riđić psiholog –psihoterapeut Olimpijski Komitet BiH
„Kako ostati priseban u trenutku kada je život stavljen na čekanje? Psihomedicinski aspekti izolacije i samoizolacije“

19h25-19h40 – Pitanja

19h40-19h45- Zatvaranje webinara

Rezervno predavanje
prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer
„Vakcinacija anti-Covid19 cjepivima“

 

Webinar možete pratiti na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Ljekarska-komora-Kantona-Sarajevo-107919781343209

ili direktno na Microsoft Teams linku:

Learn more about Teams

 

Poštovani,

Ljekarska-liječnička komora KS ukazuje na neopravdano, nezasluženo, i na kraju sramno ugrožavanje časti ljekarske i profesije ostalih zdravstvenih radnika, iznošenjem u javnost  neprovjerenih činjenica.

Stavljanje zdravstva u službu politike na način njegove konstantne manipulacijske podjele, i s namjerom zavade zdravstvenih radnika, ne vodi ničemu dobrom, pogotovo u doba borbe sa teškom pandemijom Covid-19. Sijanje straha, panike i nepovjerenja među građane nije dobar politički alat.

Civilizovano društvo nose časni ljudi, a svaka profesija u tom društvu ima svoju čast i etiku koji međusobnim poštovanjem održavaju taj epitet civilizacije. Bez obzira što je to kod nas očito urušeno, ljekari neće dozvoliti da budu sredstvo nikakve političke manipulacije. I dalje će požrtvovano raditi, časno služiti svojoj profesiji i međusobno se poštovati!

Predsjednica Ljekarske-Liječničke komore KS

Prof. dr. Ksenija Miladinović

Poštovani,

Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 15.03. – 11.04.2021. godine nalaze se u prilogu

Brojevi telefona

s poštovanjem,